Slovníček pojmů

Definice

Povodní zpravidla rozumíme výrazné přechodné zvýšení hladiny vodního toku, ať již v důsledku náhlého zvětšení průtoku (např. v důsledku dešťových srážek a/nebo tání sněhu), nebo zmenšením průtočnosti koryta (ledovou zácpou, ucpáním mostních otvorů apod.).

Záplava se občas používá jako synonymum povodně, ale fakticky jde o důsledek, tj. o vylití vody z koryta v důsledku povodně.

Tvar povodňové vlny ovlivňuje plocha povodí, jeho výšková členitost a povrch, tvar říční sítě, geomorfologické charakteristiky říčního koryta a velikost i intenzita srážek, které na povodí spadly. Objem vlny i velikost kulminačního průtoku jsou ovlivňovány především velikostí, intenzitou, dobou trvání a místním rozložením srážek, velikostí plochy zasažené deštěm i nasycení půdy.

Četnost výskytu povodní se statisticky vyhodnocuje jako n-leté vody. Tak například kulminační průtok 10-leté povodně je hodnota, které je v průměru dosaženo jednou za 10 let. Přitom se však např. na Labi v Děčíně nevyskytla voda větší než pětiletá po dobu více než 40 let od r. 1941, naopak, v roce 1941 bylo celkem 9 povodní.

Režim povodní v ČR je ovlivněn polohou území státu v oblasti mírného klimatického pásma. Povodně se proto na většině toků vyskytují nejčastěji na jaře, v době tání sněhu (tzv. zimní povodňový režim). Na jaře dosahují povodňové vlny zpravidla největšího objemu, vyznačují se plochým tvarem a dlouhou dobou trvání. Vyskytují se v nížinách a pahorkatinách.

Na některých tocích, zejména na jejich horních úsecích, převažují letní povodně, způsobené dešti trvajícími několik desítek hodin, nebo i dva až tři dny (letní povodňový režim). Tyto povodně mívají menší objem než povodně zimní, povodňová vlna ale bývá strmější, někdy i s několika vrcholy v důsledku členitosti říční sítě a nerovnoměrnosti plošného rozložení srážek

Třetím typem povodní u nás jsou povodně způsobované krátkodobými prudkými bouřkovými lijáky. Povodně tohoto typu mají strmý průběh a krátkou dobu trvání. Jsou vyvolány srážkou o vysoké intenzitě - bylo zaznamenáno až 44 mm za hodinu, s rychlým vzestupem vodních stavů a kulminací za 5-10 hodin od počátku povodně.

Stupeň protipovodňové ochrany Qn určuje míru ochrany proti n-leté vodě. Například Q5 znamená, že je v místě ochrana proti povodni, která se vyskytuje v průměru jednou za 5 let.

Povodňová vlna se značí zkratkou PVn. Graf, který ji znázorňuje, je určený na svislé ose průtokem a na vodorovné datem nebo časem. Číslo n, které za zkratkou následuje, udává průměrnou četnost povodňové vlny (v letech).

Stupně krizových situací

STAV OHROŽENÍ

Jedná se o předstupeň krizové situace, nastalou situaci zatím řeší povodňové komise podle povodňových plánů.

STAV NEBEZPEČÍ

Nejnižší stupeň krizové situace, kdy na místo povodňových komisí nastupují krizové štáby; vyhlašuje se, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností povodňových orgánů a složek integrovaného záchranného systému.

NOUZOVÝ STAV

Platí tehdy, je-li situace ještě méně zvladatelná, tehdy může vláda na ohroženém území na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit ústavní svobodu občanů. Znamená to, že např. může nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, zakázat vstup, pobyt a pohyb na vymezených místech, rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace či rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

Stupně povodňové aktivity

STAV BDĚLOSTI (první stupeň)

Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

STAV POHOTOVOSTI (druhý stupeň)

V době vlastní povodně se vyhlašuje stav pohotovosti na základě údajů hlídkové služby, popřípadě zpráv předpovědní a hlásné povodňové služby nebo na návrh správců vodních toků.

STAV OHROŽENÍ (třetí stupeň)

Při bezprostředním nebezpečí větších škod nebo při vzniku takových škod se vyhlašuje stav ohrožení.Stav pohotovosti a stav ohrožení vyhlašuje a odvolává:

  • pro území obce (města) obecní (městský) úřad
  • pro území několika obcí téhož okresu a pro území okresu okresní úřad
  • pro území několika okresů téhož kraje, pro území kraje a na hraničních tocích krajský úřad


slovnik-pojmu.txt · Poslední úprava: 07.01.2008 09:53 (external edit)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0