Povodí horní Moravy

Charakteristika povodí

O povodí pečuje Povodí horní Moravy, s. p.

Srážky

Ve dnech 18. 7. a 19. 7. 1997 se na tomto povodí vyskytly nejvydatnější srážkové úhrny, které se pohybovaly kolem 30 - 40 mm, ale na některých místech dosáhly vyšších hodnot, např. v Rajnochovicích (58, 3 mm) a ve Starém Městě (40, 2 mm).

Srážkové úhrny v době od 17. 7. do 21. 7. 1997 přesáhly jen na některých místech 100 mm. Vzhledem k tomu, že se jednalo o situaci, která byla provázena pouze přerušovanými srážkami a bouřkami, nebyly důsledky vyplývající ze zvýšeného odtoku v tomto regionu tak ničivé.

Vývoj odtokové situace nejvíce ovlivnily srážkové úhrny ve dnech 4. 7. - 8. 7. 1997 (tabulka). Za těchto pět dnů dohromady byly největší srážky ve Starém Městě - Kunčicích (436,4 mm).

Nasycenost půdy

Z hodnoty ukazatele předcházejících srážek (UPS), který byl vypočítán za předešlých třicet dnů (viz tabulka výše), vyplývá, že půda byla nasycena 20 - 50 mm vody již v době před extrémními srážkami, ve Starém Městě dokonce 91,1 mm. Dále v Červené Vodě (66,8 mm), v Mírově (64,8 mm), v Hoštejně (66,1) a v Bezděčí (56,1). Hodnota pod 20 mm se vyskytla pouze v Újezdě (19,1 mm). Vzhledem k vysokým hodnotám UPS můžeme konstatovat, že mimořádné srážky 4. 7. - 8. 7. 1997 mohly vsáknout do půdy jen v malé míře a skoro okamžitě vyvolaly odtok vody z povodí.

Stav na vodních tocích

Téměř celá staniční síť povrchových vod pobočky ČHMÚ v Ostravě, zaznamenala po vydatných srážkách prudký nárůst vodních stavů a průtoků. První reakce na mohutné srážky se projevily ve vodoměrných stanicích na horních a středních tocích v povodí horní Moravy v pozdních večerních hodinách dne 5. 7., na dolních tocích v časných ranních hodinách 6. 7.

Doba překročení druhých a třetích stupňů povodňové aktivity (SPA) v hlásných vodoměrných stanicích v povodí horní Moravy.

Tabulky a grafy

Tabulky

Denní srážkové úhrny a UPS (ukazatelé předcházejících srážek)Kulminační stavy a průtoky i s vyznačením četnosti
Výšky srážek a odtokůDoba překročení druhých a třetích stupňů povodňové aktivity (SPA)

Grafy

Hydrogramy vybraných povodní na Moravě v Olomouci - Nových SadechDružicový snímek ČR ze dne 11.7.1997
Stav na železnici (ČD) při nejhorší povodňové situaci


povodi-horni-moravy.txt · Poslední úprava: 07.01.2008 09:53 (external edit)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0